Önümler

Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlaň

Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlaň

Umuman alanyňda, germaniý aýnasy indiki optiki ulgamy we infragyzyl detektory goramak üçin infragyzyl termiki şekillendirijiniň penjiri hökmünde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, germaniý materialynyň refraktiw görkezijisi 4 bolany sebäpli, göni ulanmak hadysanyň signalynyň uly ýitmegine sebäp bolar.Infragyzyl signalyň geçirijilik ukybyny gowulandyrmak üçin, germanium aýnany geçirişini gowulandyrmak we german linzasynyň ýüzüni goramak üçin degişli filmler bilen örtülmeli.

Germaniý laminirlenen aýna 2-16um aralygynda gaty gowy ýagtylyk geçirýär we fiziki aýratynlyklary birneme durnukly.Gidroksid, kislota gazy we suw bilen şöhlelendirmek aňsat däl.Infragyzyl termometr we termiki şekil orta we uzak infragyzyl süzgüç bilen üpjün edilmelidir.Infragyzyl termometr we ýylylyk şekillendirijisi, adatça, 2-13um zolakda işleýär, germaniý laminirlenen aýna bolsa uzak infragyzyllykda gaty gowy geçirişe eýe.Bu zolakdaky adaty optiki linzalaryň geçirijiligi gaty pes, şonuň üçin ony tamamlap bolmaz

termometr1

Mundan başga-da, germaniý laminirlenen aýna bilen örtülen optiki film, geçişini ep-esli ýokarlandyryp biler we germaniý laminirlenen aýna ýüzüniň geçişini azaldyp biler.Germaniý laminirlenen aýna görünmeýän ýagtylyk zolagyndan geçmeýär.Käbir termiki şekillendirijilerde adamlar germaniý laminirlenen aýnanyň ýerine kremniý kristallaryny hem ulanyp bilerler.Silikon kristallarynyň tolkun zolagy germaniý laminirlenen aýna ýaly däl.

Silikon (Si) polikristally kremniý ýokary güýçli we eräp bilmeýän suwly organiki himiki plastmassa çig maldyr.1-7 μ M diapazonda gaty ýagtylyk geçirijisi bar.Mundan başga-da, 300-300 μ M uzak infragyzyl zolakda, şeýle hem beýleki optiki we infragyzyl çig malyň ýok aýratynlygy bolan örän oňat ýagtylyk geçirijisi bar.

Silikon (Si) polikristally kremniý, adatça 3-5 for üçin ulanylýar heatylylyk geçirijiliginiň gowylygy we pes otnositel dykyzlygy sebäpli, lazer şöhlelendiriji linzalary, infragyzyl termometrleri we infragyzyl optiki lazer linzalaryny ýasamak üçin umumy çig maldyr.

termometr2

Germaniý aýnasy infragyzyl termiki şekillendirijiniň we infragyzyl termometriň penjiresinde ulanylýar.8-14um topary esasan göz öňünde tutulýar.Germanium aýnasynyň örtüksiz geçirilmegi bary-ýogy 40-50%, şöhlelendirme garşy film bilen örtülen nemes aýnasynyň geçişi bolsa 90% -e ýetip biler.Mundan başga-da, müşderileriň köpüsi nemes aýnasynyň gatylygyny güýçlendirmek we belli bir partlama garşy täsirini gazanmak üçin nemes aýnasyndaky DLC göwher ýaly uglerod filmini talap edýärler.


Iş wagty: 22-2022-nji oktýabr