Önümler

Tsinghua uniwersiteti: ýerli ýerüsti görnüşdäki ýalňyşlyk we optiki elementleriň hiline baha bermek üçin täze usul

Performanceokary öndürijilikli optiki şekillendiriş ulgamynyň ösüşi optiki dizaýn, önümçilik, gözden geçirmek, gurnamak we sazlamak ädimlerini öz içine alýar.Optiki ulgamyň dizaýny, optiki ulgamy amala aşyrmagyň ähli proses zynjyrynyň başlangyjydyr.Çydamlylyk derňewi dizaýn bilen önümçiligiň arasyndaky esasy köpri.Opthli optiki ýüzleriň önümçilik ýalňyşlyklarynyň paýhasly we takyk paýlanmagy ýokary takyk optiki element önümçiliginiň amala aşyrylmagyna amatlydyr.Optiki elementleriň hiline baha bermek, optiki element önümçiliginiň hilini has-da ýokarlandyrmaga kömek etjek önümçilik netijelerine takyk baha berer.

element öndürmek1 

Surat 1. surfaceerli ýerüsti görnüşdäki ýalňyşlyk we baha bermek

Halfarym asyrdan gowrak wagt bäri göz öňünde tutulan iň täsirli çydamlylyk derňew usuly Monte Karlo ähtimallyk statistikasyna esaslanýar.Bu çydamlylyk, ähli ýerüsti şekiliň bitewi beýanydyr.Surfaceerüsti şekil ýalňyşlygynyň iň ýokary RMS bahasyny ýa-da PV bahasyny kesgitleýär.Şol bir wagtyň özünde, optiki elementleriň hili RMS bahasy ýa-da ýerüsti ýalňyşlygyň PV bahasy bilen häsiýetlendirilýär.Şeýle-de bolsa, optiki ulgamyň hakyky ýagdaýy gaty çylşyrymly.Monte Karlo esasly bar bolan çydamlylyk derňew usullary, ýeriň dürli ýerleri üçin dürli çydamlylyk talaplaryny berip bilmez.Surfaceerüsti şekil ýalňyşlygynyň RMS bahasy ýa-da PV bahasy optiki elementleriň hiline takyk baha berip bilmeýär.

Sevenedi ýyllap dowam eden tagallalardan soň, Tsinghua uniwersitetiniň takyk gurallar kafedrasynyň dosenti Zhu Jun optiki elementleriň dürli ugurlarynyň dürli çydamlylyk talaplarynyň bardygyny tassyklady we optiki ýüzler üçin ýerli çydamlylyk modelini teklip etdi.Localerli çydamlylyk modeli, ýeriň dürli ýerleri dürli takyklyk talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner ýaly, ýeriň dürli ýerleri üçin dürli çydamlylyk talaplaryny takyk alyp biler.Tolerli çydamlylyk modeli, 50 ýyldan gowrak wagt bäri Monte Karlo statistiki ähtimallygyna esaslanýan global çydamlylyk derňew teoriýasyny ýykýar.Gözleg topary üç okdan üç aýna optiki ulgamyň (1-nji surat) we Cassegrain görnüşli ulgamyň iki aýnasynyň (2-nji surat) ýerli aýna çydamlylygyny hasaplady we çydamlylygy simulirledi we barlady.Çydamlylygy hasaplamagyň netijesi aç-açan lokalizasiýany görkezýär.

 element öndürmek2

Surat 2. Okdan daşary üç aýna ulgamynda üç aýnanyň (a), (b) we (c) ýerli ýerlere çydamlylygy paýlanyşy degişlilikde üç aýnanyň üstünde gyşarma paýlanyşydyr.

 element öndürmek3

3-nji surat ) we (f) degişlilikde ikinji aýnanyň profil gyşarmasy paýlanyşydyr

Şol bir wagtyň özünde gözleg topary, şekillendiriş öndürijiligi bilen gönüden-göni baglanyşykly optiki elementleriň hiline takyk baha bermek funksiýasyny teklip etdi, optiki elementleriň hiline baha bermek üçin adaty RMS ýa-da PV bahalaryny çalşyp, a hiline baha berdi. dürli ýerüsti ýalňyşlyklary bolan elementleriň hatary (3-nji surat).Netijeler, şol bir PV ýa-da RMS bahasy bolan komponentleriň hiliniň başgaçadygyny we geometrik takyklygy pes bolan komponentleriň geometrik takyklygy has ýokary şekillendiriş hilini öndürip biljekdigini görkezýär.

element öndürmek4

RMS-iň şol bir optiki elementleri, RWE arkaly şekillendiriş hilini hem tapawutlandyryp biler.Önümçilik barlag tarapy üçin önümçilikden soň komponentleriň hiline dizaýn resminamalary bolmazdan özbaşdak baha berilip bilner.RWE şekillendiriş talaplaryna laýyk gelýän komponentleri çalt saýlamaga kömek edýär we dürli komponentleriň arasynda iň oňat gabat gelýän kombinasiýa berýär.Surat 4. Birmeňzeş PV ýa-da RMS bahasy bolan komponentleriň hili başga

Bu gözlegde teklip edilen ýerli çydamlylyk çarçuwasy optiki ulgamlary, esasanam litografiýa ulgamlary we kosmos teleskoplary ýaly ýokary takyk we uly apertura optiki ulgamlary öndürmek üçin täze tehniki goldaw berer we teoriýa, tehnologiýa we ülňülere öwrülişikli täsir eder. optiki dizaýn we önümçilik pudagynda.8-nji sentýabrda ýokardaky üstünlikler OPTICA journalurnalynda "surfaceerli ýerüsti ýalňyşlyk we optiki ýüzleriň hiline baha bermek" ady bilen çap edildi.


Iş wagty: Noýabr-01-2022