Önümler

Optiki element - optiki penjire

Guralyň içki we daşyny biri-birinden izolirlemek we içerki enjamlary goramak üçin guralyň içini we daşyny aýyrmak ýaly daşky gurşawy bölmek üçin optiki penjire ulanylýar.Esasy optiki element we optiki tekiz plastinka.Optiki ulaltmagy üýtgetmeýär we diňe ýagtylyk ýolundaky optiki ýollara täsir edýär.

01 λ / 4 、 λ / 10 Görünýän yşykoptiki penjire

s5eyr (1)

Penjiräniň plastinkasy paralel tekiz plastinka bolup, adatça elektron datçigiň gorag filmi ýa-da daşky gurşawyň detektory hökmünde ulanylýar.Antireflektiw film opsiýalaryna UV, VIS, NIR we SWIR degişlidir.Bariý ftorid (BaF2), kalsiý ftorid (CaF2), sink sulfid (ZnS), sink selenid (ZnSe) ýa-da kremniý (Si) germaniý (Ge) infragyzyl goşundylar üçin birleşdirilen, birleşdirilen kwars we sapfir ultramelewşe goýmalar üçin amatlydyr.

02 K9 ýokary takyklykly iki taraplaýyn optikikwartira

s5eyr (2)

Optiki kwartiralar, tekizligiň ýalňyşlygyny we beýleki komponentleriň ýokary ýalpyldawuk ýüzleriniň işleýşini ýüze çykarmak we kesgitlemek üçin adaty tekizlik hökmünde ulanylyp bilner.Highokary takyklygy bar we adatça ýeke ulanylýar.Faceerüsti şekil: λ / 10 we λ / 20 Iki görnüş.

 03 K9 ýokary takyklykly penjire

s5eyr (3)

Kebşir penjiresiniň iki uçary, 31 minutlyk burçy öz içine alýar.Iki sany paralel däl uçar, ýokary paralelizm penjiresiniň öň we yzky ýüzlerinden şöhlelenýän ýagtylyk sebäpli ýüze çykýan päsgelçilik täsirinden (Etalon täsiri) gaçyp biler, şeýle hem optiki päsgelçilik sebäpli lazer çykarylyşynyň we re jumpiminiň bökdençliginiň öňüni alyp biler. lazer rezonatorynyň seslenmesi.

04 K9 Sferik örtük 

Sferik örtük ýarym şar görnüşli gabyk şekilli gorag penjiresidir, köplenç detektorlar, optiki datçikler we beýleki programmalar ýaly uly burç aralygyndaky hadysa çyrasyny ulanmakda ulanylýar.

s5eyr (4)

Opt Optiki penjiräni saýlamak boýunça gollanma: Programmanyň üstünlikli bolmagy üçin degişli penjire saýlamak möhümdir.Göz öňünde tutulmaly esasy faktorlar: substrat materiallar, örtük prosesi, optiki we mehaniki takyklyk.Başga bir aňlatma şeýle hem bolup biler: substrat, spesifikasiýa, geçiriş, ýerüsti takyklyk, parallellik, lazeriň zeper ýetmegi we beýleki baglanyşykly parametrler. 

1 -Substrat material

Substrat materiallaryň saýlanylyşyna esasan tolkun uzynlygy, refraktiw görkeziji, dispersiýa koeffisiýenti, dykyzlygy, ýylylyk giňelme koeffisiýenti, ýumşadyjy temperatura, Knoop gatylygy we ş.m. girýär. kwars.Kalsiý ftorid, kremniý, germaniý, sink sulfidi, sink selenid we halkogenid aýna köplenç orta we uzak infragyzyl zolaklarda ulanylýar.

2 - Optiki we mehaniki takyklyk

Faceerüsti tekizlik: penjiräniň ýüzüniň näderejede tekizdigini ölçemek üçin ulanylýar.Adatça 632,8nm tolkun bilen ölçelýär;1/10 tolkunyň tekizligi 632.8 tekizligine deňdir.Adatça, lazer üçin 1/10 tolkun ýa-da has gowy penjire dilimleri, şekillendiriş programmalary üçin 1/4 ýa-da has gowy penjire dilimleri saýlanýar;Yşyklandyryş we kesgitlemek pes takyklygy bolan penjire bölekleri üçin amatlydyr. 

Parallelizm: optiki penjiräniň iki ýüzüniň arasyndaky parallelizmiň gyşarmak derejesi.Umuman aýdanyňda, şekillendiriş üçin ýokary parallellik penjire bölegi gerek;Lazer ulanmak üçin pes parallellik ulanylýar;Adatça yşyklandyryş we kesgitlemek üçin parallellik talap edilmeýär. 

Faceerüsti hil: Adatça iki san bilen aňladylýan ýerüsti kemçiliklere baha bermegi aňladýar, biri “dyrnaçak”, beýlekisi “çukur”.Praktikada.10-5 / 20-10 ýerüsti hilini görmek kyn we adatça lazer bilen ulanylýar;40-20 görmek aňsat däl, adatça şekillendiriş üçin ulanylýar;60-40 adaty we ýüze çykarmak we yşyklandyrmak üçin amatly. 

3 - Örtük saýlamak

Penjiräniň plitalary köplenç ýeriň şöhlelenmesini ýitirmek we ýagtylygyň substrata doly girmegi üçin antirefleksiýa örtükleri bilen örtülýär.Adatça, antirefleksiýa örtükleriniň üç görnüşi bar: bir gatly antirefleksiýa örtükleri, giň zolakly antirefleksiýa örtükleri we V görnüşli antirefleksiýa örtükleri.Filmleriň bu üç görnüşi spektral häsiýetleri, amaly çäkleri, örtük materiallary, iş kynçylygy we örtük bahasy boýunça tapawutlanýar.


Iş wagty: Noýabr-14-2022