Habarlar

Habarlar

 • Optiki element - optiki penjire

  Guralyň içki we daşyny biri-birinden izolirlemek we içerki enjamlary goramak üçin guralyň içini we daşyny aýyrmak ýaly daşky gurşawy bölmek üçin optiki penjire ulanylýar.Esasy optiki element we optiki fl ...
  Koprak oka
 • Tsinghua uniwersiteti: ýerli ýerüsti görnüşdäki ýalňyşlyk we optiki elementleriň hiline baha bermek üçin täze usul

  Performanceokary öndürijilikli optiki şekillendiriş ulgamynyň ösüşi optiki dizaýn, önümçilik, gözden geçirmek, gurnamak we sazlamak ädimlerini öz içine alýar.Optiki ulgamyň dizaýny, optiki ulgamy amala aşyrmagyň ähli proses zynjyrynyň başlangyjydyr.Çydamlylyk derňewi des arasyndaky esasy köpri ...
  Koprak oka
 • Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlaň

  Näme üçin infragyzyl termometr üçin germaniý penjiresini saýlamaly Umuman alanyňda, germaniý aýnasy indiki optiki ulgamy we infragyzyl detektory goramak üçin infragyzyl termiki şekillendirijiniň penjiri hökmünde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, nemes materialynyň refraktiw görkezijisi 4 bolany üçin, göni ulanyň ...
  Koprak oka
 • Kömürturşy gazyny lazer kesmek üçin iki taraplaýyn fokus linzasy

  Bifokal fokus linzasy, adaty fokus obýektiwini gönüden-göni çalşyp bilýän kömürturşy gazy lazer kesmekde ulanylýan täze öwrülişik önümidir.Şol bir lazer güýji ýagdaýynda ulanylýan kömekçi gaz ep-esli azalýar, ýöne has galyň materiallar bolup biler ...
  Koprak oka
 • Planar optiki bölekleriň iki taraplaýyn işleýiş tehnologiýasy

  1. Işlenilen bölegiň islendik bölejiginiň hereket traýektoriýasy Iki ýüz sinhron gaýtadan işlenýändigi sebäpli, gaýtadan işlenilende çäklendirilen faktorlar iki esse köpelýär.Şonuň üçin gaýtadan işlenen p-iň üstündäki islendik bölejigiň hereket traýektoriýasyny düzmäge çalyşmak gaty möhümdir ...
  Koprak oka
 • Speedokary tizlikli inçe üweýji ýekeje bölek işlemek

  Diski gaýtadan işlemek we bir bölegi gaýtadan işlemek häzirki wagtda optiki bölekleri gaýtadan işlemekde ulanylýan iki gaýtadan işlemegiň usulydyr.Aslynda, bir bölegi gaýtadan işlemegiň köp artykmaçlygy bar.Upperokarky tabak, aşaky tabak we arassalamak ýaly kömekçi amallary ýok edip biler.Esasanam köpçülikleýin önümçilikde, sebäbi o ...
  Koprak oka
 • Ueelimlemek [ýelimlenen obýektiwiň II bölümi]

  Obýektiw ýelimlemek prosesinde polo positiveitel we otrisatel linzalaryň optiki oklarynyň rugsat berilýän aralykda gabat gelmegini üpjün etmek zerurdyr, ýogsam ýelimlenen obýektiwiň optiki oky rugsat berilýän merkez ýalňyşlygyndan sowular we şekiliň hilini peselder. ýelimlenen linza ...
  Koprak oka
 • Uçar optiki bölekleriniň (prizma) inçe üweýji (/ inçe freze)

  1 ine Inçe üweýji / inçe üweýji: tekiz gaýtadan işlemegiň üç sany maksady bar : l has gowy ýer görnüşini emele getiriň we iň oňat inçe üweýji ýer bölegi bölekler ýuwlandan soň gazanylan ýer görnüşine laýyk bolmalydyr;lBişirmek üçin amatly ýerüsti çişlik, ...
  Koprak oka
 • Planar optiki bölekleriň goşa taraplaýyn gaýtadan işleýiş tehnologiýasy [iki taraplaýyn gaýtadan işlemek prinsipi

  Fotoelektrik gurallaryndaky gorag aýnasy we retikul, integral zynjyrlary öndürmek üçin substrat we tekiz panelli ekran aýnasy umumy takyklyk talaplary bilen tekiz panel optiki böleklerdir.Şeýle böleklere islegiň artmagy sebäpli iki taraplaýyn gaýtadan işlemek tehnologiýasy ...
  Koprak oka
 • Zygo interferometr tekizligi we tolkun meýdançasynyň ýoýulmagyny kesgitlemek boýunça gollanma

  【Işletmek】 : 1 Kompýuteri açyň we operasiýa ulgamyna giriň we giriň;2 Interferometr öý eýesiniň elektrik üpjünçiligini ýakyň we interferometriň öý eýesiniň durnukly işlemegi üçin 15 ~ 20 minut gyzdyryň;Maňa girmek üçin kompýuteriň iş stolundaky metropro nyşanyna iki gezek basyň ...
  Koprak oka
 • Nýuton halkasynyň beýikligine baha bermek

  Optiki bölekleriň optiki ýerüsti görnüşiniň ýerüsti takyklygyny kesgitlemek, optiki bölekleriň ýalpyldawuklygynda çözülmeli mesele.Gözleg usullary köp.Optiki gaýtadan işlemekde, päsgelçilik nagşy üçin lazer Fizeau interferometri we iş şablony giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Uçaryň optiki böleklerini frezlemek (prizmalar)

  1. Uçar degirmeniniň prinsipi degirmen.Bu amalyň manysy, bölegi boş görnüşde üwemek we esasan inçe üwürmek we ýalpyldawuk kömek puluny goýmak esasynda bölek ölçeg talaplaryna laýyk gelmekdir.Häzirki wagtda uçar degirmeni doly mehanizasiýa edildi we ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2