Önümler

Lazer optikasy - Galvo aýnasy

Gysga düşündiriş:

Aýna derejeli kremniniň aşaky gatlaklary

Birleşdirilen kremniniň aşaky gatlaklaryndan has uly ýylylyk durnuklylygy

OEM spesifikasiýalaryna gurlan geometriýalar

Reflokary şöhlelendiriji örtükler

Damokary zyýan çäkleri


Önümçilik ukyby: aýda 1000-3000 sany

Töleg: Paypal, Western Union, T / T.

Eltip bermek usuly: Ekspress, Howa gatnawy, Okean ýükleri


Üpjün edip bileris

· Bäsdeşlik bahalary

· Hil ISO: 9001-2015 kepillendirildi

· ROHS laýyk

· Gysga wagt

· Elýeterli ölçeg ululygy

· Çalt prototip

· Optörite optika önümçiligi

· Hil kepilligi

· Kepillik we satuwdan soň hyzmat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Giriş şöhlesiniň diametri (mm)

Ölçegi (LxWxT, mm)

Bellik

8

18x13x1.2

Material die Altyn örtülen kremniý ýa-da dielektrik örtükli optiki aýna

Gözleýän aýna, ýokary tizlikli iki okly lazer skaner ulgamy üçin ulanylýan ýeňil agramly gönüburçly umumy şöhlelendiriş aýnasydyr.hadysanyň ± 25 gradus derejesinde 99,7% ýa-da ondanam ýokary şöhlelenmäni saklaýar, şonuň üçin 200W ýa-da ondan ýokary lazer güýjüne çydap bilýär.Görnüşiniň we ululygynyň ylmy dizaýny we ygtybarly hili bilen, häzirki wagtda lazer bellemek we sahna yşyklandyryş ulgamy ýaly iki okly lazer skaner ulgamynda giňden ulanylýar.Customöriteleşdirilen ululyk müşderiniň çyzgylaryna we nusgalaryna görä ýasalyp bilner, zerur bolsa, bizden soraň.

8

22x15x1.2

10

20x15x1.2

10

27.5x17x1.2

10

20.3x13.7x1.5

10

24.4x17.8x1.5

12

21x16.8x2

12

30x19x2

12

21x16x2

12

32x19x2

15

27x19x2

15

37x22x2

16

28x20x2

16

39x23x2

Aýratynlyklary

Lazer ulgamlaryny skanirlemek, bellik etmek, oýmak ýa-da mikro deşikler arkaly burawlamak üçin hemmesi lazer şöhlesini takyk ýerleşdirmek üçin galvo aýnalaryna bil baglaýar.Gözleýän aýna, ýokary tizlikli iki okly lazer skaner ulgamy üçin ulanylýan ýeňil agramly gönüburçly aýnalar.Her aýnanyň ölçegleri şoňa görä lazer şöhlesiniň ululygy bilen hasaplandy.Aýnanyň ýokary şöhlelendirilişi 99,5% ýa-da ondan ýokary.Skaner aýnasy, adatça skaner maksady bilen galvanometre dakylýar.Iki oky skaner aýnasy üçin, köplenç Y aýnasy X aýnasy bilen deňeşdirilende has uly ululyga eýe.Munuň sebäbi, X aýnanyň gönüden-göni obýekt däl-de, Y aýnasyny skanirlemek üçin ulanylýandygy bilen baglanyşyklydyr. Galvo aýna örtükleri 99,9% -den gowrak şöhlelendiriş gazanyp biler we iň berk berklik talaplaryna, şol sanda Temperatura / Çyglylyk we Duz duman talaplary.

Galvo aýnalary skaner tizliginde çeýeligi, geometriýany we pikseliň ýaşaýyş wagtyny talap edýän programmalar üçin has amatlydyr.Galvo ulgamlary ýokary çözgütli morfologiki şekillendiriş, düwünçejigiň ösüş barlaglary we mikrowaskulatura şekillendiriş üçin ajaýyp saýlawdyr.Şeýle-de bolsa, funksional şekillendiriş üçin ýeterlik derejede kadr derejelerini üpjün edýärler.

Goýmalar

Lazer bellemek we oýmak

Lazer burawlamak

Lazer kebşirlemek

Çalt prototip

Surat we çap etmek

Ondarymgeçirijini gaýtadan işlemek (ýady bejermek, lazer bilen kesmek)

Uzakdan lazer kebşirlemek

Galvo aýnasyny lazer gözlemek

Lazer optiki-skaner galvanometri

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler