Sorag-jogap

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1.Şereketiňiziň tebigaty näme (zawod ýa-da söwdagär)?

---- Biz zawod

2. Önümiňiziň materialy, modeli, kuwwaty, ululygy, gaplama usuly, gaplamagyň mukdary, jemi we sap agramy näme?

----- Gözden geçirmek üçin kompaniýamyzyň katalogyny berip bileris

3.Harydyňyzyň gümrük HS kody näme?

----- 9001909090

4.Harytlaryňyzyň köpçülikleýin önümçilik wagty näçe?

----- Önümiň we sargyt mukdarynyň spesifikasiýasyna bagly, adatça gümrük önümi üçin önümçiligiň dowamlylygy 30 gün bolar.

5.Saýlawlar mugt berilýärmi?

------ Bu potensial sargyt mukdaryna we aksiýamyzda haýsydyr bir nusga bar bolsa baglydyr

6. Nusganyň bahasy we nusganyň önümçilik wagty näçe

------ Nusganyň spesifikasiýasyna bagly

7. Nusgalaryň poçta usuly näme?

------- Poçta ibermek Fedex, DHL ýa-da UPS ýaly halkara ekspress kompaniýasy tarapyndan

8.Şereketiňiziň göwrümi, önümçiligiň sany we gözleg-agtaryş işgärleri näçe?

-------- Jemi işgär: 80, önümiň sany 60, gözleg we barlag işgärleri 5

9. Kompaniýanyňyzyň hakyky salgysy näme?Meýdana baryp bilerinmi?

------- Goşmak: .ok.2, 28-nji bina, No.2, 1-nji bölüm, Guanç Guangzhouou ýoly, Guanghan etraby, Siçuan welaýatynyň Deýang şäheri.Siziň saparyňyz üçin hoş geldiňiz

10.Şereketiňizde hil dolandyryş standartlary we degişli dolandyryş ulgamlary barmy?

------ Biz ISO ISO 9001: 2015 kepillendirilen

11.Şereketiňiziň önüminde halkara üçünji tarap garaşsyz gözleg şahadatnamasy bar

------ Biz RoHS & REACH laýyk

12. Satuw hyzmatynyň çäkleri we önümleriň hyzmat döwri

------- 3-6 aý kepillik berýäris

13. Önümiň özi OEM sazlamasyny goldaýarmy?

------ OEM özleşdirmesini üpjün edip bileris

14.Haryt üçin iň az sargyt mukdary

------- Adatça MOQ nusga almak üçin 5-10 bölek bolýar